BY ELIZA

PRIVACY VERKLARING

Business by Eliza

 

Castorweg 5
8938 BE Leeuwarden
Nederland
www.businessbyeliza.nl

hello@elizavanhouten.nl

 

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

A. Privacy

i. Business by Eliza neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke
persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en
waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Eliza van Houten in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VERWERKEN

 

A. Van u als website bezoeker

i. Naam
ii. Adresgegevens
iii. E-mail
iv. Telefoon
v. Betaalgegevens
vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
vii. Locatiegegevens
viii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
ix. IP-adres
x. Internetbrowser en apparaat type

 

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
DIE WIJ VERWERKEN

 

A. Minderjarige

i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Eliza van Houten kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout

i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via hello@elizavanhouten.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOE LANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

 

A. Eliza van Houten verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:

i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U de mogelijkheid te geven om via de website een training aan te vragen en de
bestelling af te handelen;
iii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
tot slot;
iv. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. Bewaartermijnen

i. Eliza van Houten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan
contact op via: hello@elizavanhouten.nl

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN

 

i. Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met
de volgende derde partijen:
a. MailChimp, voor het versturen van onze nieuwsbrief.
b. Verschillende betaalmethoden, waaronder iDEAL, zodat u via de website een
training kunt aanvragen.
ii. Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen deze derden ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de
persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkings verantwoordelijke u bieden.

6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART

A. Cookies

i. Eliza van Houten maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende
soorten:

a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze
website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Wat als u niet van cookies houdt

i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Eliza van Houten hebben, stuur dan een verzoek naar hello@elizavanhouten.nl
iii. Eliza van Houten wil er verzekerd van zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter
bescherming van uw privacy verzoekt Eliza van Houten u om in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
iv. Eliza van Houten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling

i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Eliza van Houten u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te
helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot hello@elizavanhouten.nl

B. Autoriteit Persoonsgegevens

i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL –
ENCRYPTIE

A. SSL

i. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Studio by North veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u verzekerd van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?

i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
pagina beveiligd is.

10. BEVEILIGING EN VERSIE

A. Wij nemen het serieus

i. Eliza van Houten neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan direct contact met ons op via hello@elizavanhouten.nl,

B. Versie

i. De huidige versie is 2022021711.

VRAGEN

A. Contactpersoon

Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via hello@elizavanhouten.nl